Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

ARTE GRAFIKOETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

1.- Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak. Baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

     a) Hamabost urte beteta edukitzea edo indarreko urte naturalean betetzea.
     b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
     c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez diren 15 eta 18 urte bitarteko gazteei b) atala betetzetik salbuesten zaie, eta garrantzitsua da prestakuntzaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien hizkuntza jakitea.

2.- Oinarrizko mailako heziketa-zikloak, HPBak dituzten ikasleentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak (HLPB) dituztenen Erregistroan sartuta egotea.
     b) Gutxienez, DBHko 2. maila egin izana.
     c) Tutorearen orientazio-aholkua ikasleak 3 urteko ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezala izatea, betiere irakasleek proposatu eta orientatzaileek babestu badute aholku hori.

3 .- Oinarrizko mailako prestakuntza-zikloak, prestakuntza-zailtasun bereziak edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) 16 urte baino gehiago izatea.
     b) Ez da egiaztatu LHko ikasketak egiteko titulaziorik, ezta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin izana ere.

 

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Erreprografiako lanak tramitatzea, bezeroei arreta eta aholkuak emateko eta dokumentazioa kudeatzeko ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Erreprodukziorako baimendutako jatorrizkoak eta laginak egiaztatzea, horiek onartzeko edo, hala badagokio, egokitzeko ezarritako irizpideak aplikatuta, betiere irudien eta testuen digitalizaziorako eta tratamendurako berariazko aplikazioen bitartez.
• Arte grafikoetako produkzioko eta erreprografiako lanekin lotzen diren dokumentuak transmititzea, biltegiratzea eta artxibatzea, betiere horien integritatea, artxibatzea eta trazagarritasuna ziurtatzeko ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Oinarrizko erreprografiako aurrekontuak egitea eta fakturak prestatzea, produktuen ezaugarrien arabera eta lege-baldintzak betez.
• Lan-eremua egokitzea, arte grafikoetako produkzioko eta erreprografiako eragiketetarako materialak antolatuta, jarraibide teknikoen arabera.
• Arte grafikoetako produkzioko eta erreprografiako tresneria eta materialak prestatzea, eta doitzeko, garbitzeko eta mantentzeko eragiketak segurtasun-baldintzetan egitea.
• Dokumentuak erreproduzitzeko lanak egitea, beharrezko kopuruan eta kalitatean, industria grafikoaren berariazko tresneria, makina eta periferikoak erabilita, laneko jarraibideen arabera.
• Produktu grafikoak maneiatzeko eta/edo amaitzeko lanak zehaztapen teknikoen arabera egitea, eskuzko eragiketen eta arte grafikoetako berariazko tresneriaren bidez, betiere ezarritako kalitatea duten akaberak lortuz.
• Produktu grafikoak prestatzea -horiek biltegiratzeko, banatzeko eta garraiatzeko-, eta, horretarako, ezarritako baliabideak eta irizpideak erabiltzea.
• Materialen eta produktu grafiko amaituen edo produkzio-prozesuan diren produktuen kalitatea egiaztatzeko eta kontrolatzeko eragiketa osagarriak egitea, material eta produktu horiek onartzeko ezarritako irizpideak aplikatuta.
• Ingurune fisikoarekin, sozialarekin, pertsonalarekin eta produktiboarekin lotzen diren arazo aurreikusgarriak ebaztea, eta, horretarako, arrazoitze zientifikoak, zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek eskaintzen dituzten elementuak erabiltzea.
• Garapen pertsonala eta soziala erraztuko duten ohiko hainbat testuingurutan modu osasungarrian jardutea, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak aztertuta.
• Ingurumena kontserbatzera zuzentzen diren jardunak baloratzea eta ingurumenaren orekan eragina izan dezaketen ohiko jardueren ondorioak bereiztea.
• Autoikaskuntzara zuzentzen den informazioa lortzea eta komunikatzea, baita ingurune pertsonaleko, sozialeko eta profesionaleko zenbait testuingurutan hura erabiltzera zuzentzen dena, betiere eskura dauden baliabideen bitartez eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezko baliabideen bitartez.
• Kultura-aniztasunaren, ondare historiko eta artistikoaren eta adierazpen kultural eta artistikoen aurrean errespetuz eta sentsibilitatez jardutea, horien erabilera eta gozamena aberastasun pertsonaleko eta sozialeko iturri gisa baloratuta.
• Hainbat gizarte- edo lanbide-testuingurutan argi, doitasunez eta jarioz komunikatzea, eskura dituen bitarteko, kanal eta euskarrien bidez, eta, horretarako, gaztelaniaren  eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialaren ahozko eta idatzizko berezko hizkuntza-baliabideak erabiltzea eta egokitzea.
• Laneko ohiko egoeretan zein ohiko egoera pertsonaletan eta sozialetan, atzerriko hizkuntzako oinarrizko hizkuntza-baliabideak erabilita komunikatzea.
• Eskura duen informazio historikoa eta geografikoa abiapuntu izanik, gizarte garaikidearen gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen errazak ematea.
• Lan-jardueran aldaketa teknologikoek eta antolamendukoek eragindako lan-egoera berrietara egokitzea eta, horretarako, haren eskura dauden prestakuntza-eskaintzak erabiltzea eta baliabideak aurkitzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez.
• Bere autonomia- eta erantzukizun-mailaren berezko zereginak betetzea, esleitzen zaion lanean kalitate- eta eragimen-irizpideak erabilita, bakarka edo talde bateko kide gisa.
• Eraginkortasunez komunikatzea, bere lan-esparruan esku hartzen duten gainerako pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatuta eta egindako lanaren kalitatean lagunduta.
• Lan-jarduerak egitean, laneko arriskuen prebentziorako neurriak eta segurtasun-neurriak bere gain hartzea eta betetzea, kalte pertsonalak, lanekoak eta ingurumenekoak saihestuz.
• Lanbide-jardueran eragina duten kalitate-arauak, irisgarritasun unibertsaleko arauak eta guztientzako diseinurako arauak betetzea.
• Izpiritu ekintzailearekin, ekimen pertsonalarekin eta erantzukizunarekin jardutea bere lanbide-jarduerako prozedurak hautatzean.
• Bere eskubideak baliatzea eta lanbide-jardueraren ondoriozko betebeharrak betetzea -indarrean dagoen legeriaren arabera-, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean modu aktiboan parte hartzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Erreprografiako langilea.
• Erreprografiako akaberetako langilea.
• Erreprodukzio grafikoko makinetako eta tresneriako teknikari laguntzailea.
• Industria grafikoko lantegiko laguntzailea.
• Produkzio grafikoko makinetako eta tresneriako laguntzailea.
• Produkzio grafikoko makinetako eta tresneriako laguntzailea.
• Paper, kartoi eta beste material batzuetako manipulatuetako langilea.
• Paper, kartoi eta beste material batzuetako lanbide osagarrietako langilea.
• Gigantografiako produktuen manipulatzailea.
• Industria grafikoko peoia.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo batekin (titulu honek lehentasuna izango du lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietan ikasleak onartzeko: Arte grafikoak; Beira eta Zeramika; Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza; Administrazioa eta kudeaketa; eta Merkataritza eta marketina).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek besteren kontura egiten du lan askotariko antolamendu-mailak eta maila teknologikoak dituzten industria grafiko txiki, ertain edo handietako inprimatze, koadernatze, manipulatu eta transformazioko sailetan. Horrez gain, bere kontura egin dezake lan erreprografiako enpresa txikietan, edo besteren kontura egin dezake lan arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko anitzeko enpresetan eta komunikazio grafikoko eta ikus-komunikazioko enpresetan, baita edonolako erakundeko berariazko erreprografia-sailetan ere. Oro har, lantalde batean sartuko da, eta bere egitekoak jasotako jarraibideen arabera eta arduradun baten zuzeneko gainbegiradapean egingo ditu.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Industria grafikoetan aplikatutako oinarrizko informatika. (132 o.)
• Erreprografiako lanak. (132 o.)
• Erreprografiako akaberak eta produktu grafikoak amaitzea. (132 o.)
• Biltegiko eragiketak industria grafikoetan. (99 o.)
• Produkzio grafikoko eragiketak. (132 o.)
• Industria grafikoetako manipulatuak. (120 o.)
• Bezeroentzako arreta. (72 o.)
• Inprimaketa, arte grafikoetako prozesuetan. (96h)
• Testuaren eta irudien tratamendua, maketaziorako. (72h)
• Zientzia aplikatuak I. (165 o.)
• Zientzia aplikatuak II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizartea I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizartea II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabidea I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabidea II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika